Sunday, October 25, 2020

 

ejgwe pkS0 ft+;kmy blyke] Mk0 vuhl ’kElh] b’kjr fQ+jkst dks f[k+jkts vd+hnr

vyhx<+ eqfLye ;wuhoflZVh dh vksYM cksbt+ ykWt esa ,,e;w vksYM cksbt+ ¼,Y;qeukbZ½ ,lksfl;s’ku us 9 vDrwcj 2020 dks vius ,,e;w vksYM cksbt+ ¼,Y;qeukbZ½ ,lksfl;s’ku dkuiqj czkap ds Q+kmaMj izslhMsaV pkS0 ft+;kmy blyke] ,lksfl;s’ku vyhx<+ ds lkfcd+ ,fDVax tksbaV lsdzsVªh vkSj lh0bZ0lh0 esEcj Mk0 ekSgEen vuhl ’kElh vkSj lkfcd+ lh0bZ0lh0 esEcj b’kjr fQ+jkst ds bard+ky ds ckn ,d d.MksySal ehfVax esa mUgsa f[k+jkts vd+hnr is’k dh x;h vkSj ,,e;w ls mudh okcLrxh vkSj mudh f[k+nekr ij jks’kuh Mkyh x;hA

d+qjvku dh frykor ds ckn ,lksfl;s’ku gkt+k ds okbl izslhMsUV Mk0 vkt+e ehj us dkuiqj ls f’kjdr djus vk;ha ,,e;w vksYM cksbt+ ¼,Y;qeukbZ½ ,lksfl;s’ku dkuiqj czkap dh izslhMsaV rcLlqe vkye] lhfu;j vksYM cks, eqljZr vyh [k+ku vkSj ejgwe pkS0 ft+;kmy blyke ds csVs uosn [k+ku] ekSgEen ckcj] ejgwe b’kjr fQ+jkst ds Hkrhts vt+ht+ vgen fQ+jkst+ dk bLrd+cky fd;kA

lcls igys ejgwe pkS0 ft+;kmy blyke ds Hkkats vkSj lh0bZ0lh0 esEcj [k++kfyn elwn ¼,,e;w dksVZ esEcj ,oa ,,e;w LVwMsaV ;wfu;u ds lkfcd+ lnj½ us dgk fd ft+;k ekew dk dguk Fkk fd ,d LVwMsaV] ,d Vhpj ,d dejk dk fut+ke gksuk pkfg;s ftlesa blyke et+gc& ’kfj;r dh nhuh rjfc;r vkSj eS;kjh gk;j ,twds’ku nh tk, rkfd baVjus’kuy lrg ds ,twds’kkfulV] lkbafVLV] fjlpZ LdkWyj] fQ+yksLQ+j cudj ns’k o fons’k esa bYe dh ’kek tyk dj gekjh ubZ uly dh jgcjh dj ldsaA    

vki us dgk fd gekjs lh0bZ0lh0 esEcj Mk0 elwn vgen dk ft+;k HkkbZ ls cgqr d+jhch rkYyqd+ Fkk fygkt+k mUgsa igys cqyk;k tk;sA

Mk0 elwn vgen us dgk fd pkS0 ft+;kmy blyke lj lS;n vgen [k+ak ds lPps liwr gSa ftUgksaus dkuiqj esa lj lS;n ,twds’ku lqlk;Vh d+k;e dj dkuiqj esa lj lS;n ifCyd Ldwy d+k;e dj lj lS;n ds [+okcksa dks ik;s rDehy rd igqapk;k gSA   

ft++;k HkkbZ pkgrs Fks fd lj lS;n vgen [k+ku us tks ,,e;w LVwMsaVl ;wfu;u] vius fMcsV dyc ¼;wfu;u gkWy ds VSjsl ij½ bySD’ku esa lh[krk gS] viuh yhMjf’ki] ’kf[+l;r dks fu[kkjrk gS] vius vius bykd+s esa tkdj voke dh f[k+ner djs vkSj ogka ls pqudj ikfyZ;kesaV] vlSacyh--------ft+yk iapk;r] lHkkln rd pqudj fgLlsnkjh o lk>snkjh gkfly djsA blfy;s mUgksaus us’kuy lektoknh ikVhZ d+k;e dh vkSj eqlyekuksa dh ikfVZ;ksa dks ,d IysVQ+keZ ij vkdj eqRrkfgn gksdj us’kuy ikfVZ;ksa ls fgLlsnkjh o lk>snkjh ekax ldsaA vQ+lksl ds gekjs NqVHkb;k yhMjksa us bl fe’ku dks dke;kc gksus ugha fn;kA

blh flyflys esa ft+;k HkkbZ us vlSacyh bySD’ku ls Bhd igys dkuiqj esa dUosU’ku gkWy esa eqfLye dks fjt+osZ’ku nsus ¼vkfVZdy 341 [k+re djus ½ ij ,d cM+s tyls esa eq>s vyhx<+ dh uqekbanxh ds fy;s cqyk;kA dsUnzh; xqg jkT; ea=h Jhizdk’k tk;loky] es;j] lHkh ikfVZ;ksa ds ,eih] ,e,y, o ;wih ds nkfu’koj gt+jkr ekStwn FksA lcus yPNsnkj rd+jhjsa dha vkSj eqlyekuksa dks fjt+osZ’ku nsus ds fy;s jt+keanh fn[kkbZ exj tc bySD’ku vk;k rks lc dkaxzsl] lik] clik] Hkktik esa oksVj fc[kj x;s vkSj pqukoh eSuhQ+SLVksa esa] LVst ls rd+jhjksa esa] jSfy;ksa] iksLVj ij fTk+;k HkkbZ ds eqfLye fjt+osZ’ku nsus ds ,tsaMs dks fdlh us liksVZ ugha fd;kA eq>s ft+;k HkkbZ us cM+s gh nq[kh gksdj ;g ckr crk;hA

eSa ;gka ekStwn yhMj gt+jkr ls [k+qlwlu vkt+e ehj ls dgqaxk ds oksg lj tksM+ dj ft+;k HkkbZ ds bl fe’ku dks nksckjk “kq# djsaA

 

eq>s lj lS;n ifCyd Ldwy ds tyls eSaa LVwMsaVl vkSj muds iSjsVl ds t+Eesx+Q+hj vkSj Vhpj LVkQ+ ls f[k+rkc djus dk ekSd+k feykA eq>s ;g crkrs gq, Q+[k+z gS fd rd+jhcu 5000 LVwMsaVl ls T+;knk oSy MªsLM vkSj oSy fMflfiyu esa ns[kk x;k vkSj xzqi fMLd’ku djus ij irk pyk fd rkyhe Hkh eS;kjh gSA x+Sj eqfLyeksa ds dkUosV Ldwyksa ls daiVh’ku esa VDdj nsus okyk i<+kbZ dk ekgkSy gsA LVkQ+ Hkh dkQ+h gk;j ,twds’ku okyk vkSj blykeh rjfc;r Q+jkge djus okyk gSA dkuiqj vkSj mUuko ds Ldwyksa ds esustesaV esa Hkh DokyhQ+kbM vyhxsfj;u ft+;k HkkbZ dks nkes] nesZ] lq[k+us liksVZ dj jgs gSaA ft+;k HkkbZ vkus okyh uly dks rkyheks rfcZ;r ls ,d ckbT+t+r Hkkjrh; ’kgjh vkSj ijQ+SDv izksQ+s’kuy cukuk pkgrs FksA

  Ldwy ds izksxzkeksa esa f’kjdr ds fy;s dkuiqj esa ft+;k HkkbZ ds ?kj vkSj mUuko esa vuokj vgen ¼lkfcd+ ,eih½] mleku vgen ,MoksdsV] t+Snh vyhxsfj;u ifjokj ds ;gka jkr dks lksus dk ekSd+k feyk] ehfVax esa nsj jkr rd lc yksxksa us vyhx<+ esa xqt+kjs fnu ;kn fd;s vkSj crk;k fd gekjh ,lksfl;s’ku gkt+k ds lj lS;n Ms vkSj fMuj esa fgUnqLrku ds mPp inksa ij Q+kbt+ vyhxsfj;u vkSj gqdwer ls okfcLrk fo/kkf;dk] dk;Zikfydk] U;k;ikfydk o ehfM;k dh ukeoj ’kf[+l;kr f’kjdr dj pqdh gSA   

csVs uosn us crk;k fd e’kgwj vkfyes nhu ekSykuk vyh fe;ka unoh jg0v0 us dkuiqj esa vkSj ekSykuk lyeku gluh unoh uas mUuko czkap Ldwy dk bQ+frrkg fd;k FkkA ml oD+r ikik vkSk muds lkfFk;ksa dk tT+ck] dqN dj fn[kkus dk tquwu ns[kus gh ds yk;d+ FkkA

lhfu;j vksYM cks, lS;n gqlSu oghn us dgk fd gekjs rhuksa cqt+qxZ vksYM cksbt+ gt+jkr us cM+h esgur ls LVwMsaVl dks rgt+hcks rjfc;r ls lq/kkjk vkSj ’kf[+l;r lkt+h dh gSA ;g gt+jkr fdlh ls ugha Mjrs Fks vkSj viuh ckr vius gkSalys] d+kcfy;r vkSj tnnkstgn ls euok ysrs FksA ejgwe tks dkjs[k+Sj vatke nsdj pys x;s gSa oksg gekjs fy;s d+kfcys rkjhQ+ vkSj d+kfcys felky gSa] gesa muds crk;s dkeksa dks vkxs c<+kuk pkfg;sA   

eSMe rcLlqe vkye us crk;k fd dkuiqj esa 1983 esa lj lS;n ,twds’ku lqlk;Vh] 1985 esa lj lS;n ifCyd Ldwy d+k;e gqvkA ftlesa lhfu;j vyhxsfj;u us ft+;k HkkbZ dks tks rkd+r o gkSalyk fn;k muesa Mk0 ulhe tS+nh ¼phQ+ bySD’ku dfe’kuj] Hkkjr ljdkj½ bQ+jkghe vgen ¼vkbZ,,l½ o muds csVs rkfjd+ bcjkghe] ,,e;w ds cSMfeaVu ds dSIVsu jg pqds lykgqnnhu vgen ¼dsMh, ds phQ+ bathfu;j½] duZy fljktqy gd ¼Hkkjrh; vkjeh½+] vuok#y gd+ ^^gD+d+h^^] vkQrkc tkosn leh] eljZr vyh [k+ku vkSj uljhu eljZjr ¼nq[+rj ,,e;w ds izks0 ekSgEen ’kCchj [k+ku½] Mk0 fugky [k+ku vkSj Mk0 uljhu fugky [k+ku] Mk0 rluhQ+ vgen ¼,,e;w ds VkWij] ih,pMh½] utek vyh nq[+rj izksQ+slj Q+[k+#nnhu lkgc ¼ft;ksyksth½] bnjhl vgen ¼,,e;w fdzzdsV dSIVsu jg pqds½] ,gfr’kkeqy blyke ¼dSIVsu jkbfMax dyc½ ox+Sjk us c<+p<+dj fgLlk fy;kA     

lhfu;j vyhxsfj;u eljZr vyh [k+ku us crk;k fd lj lS;n Ms ij esgekus [k+qlwlh cudj vk;s Hkkjr ds lkfcd+ iz/kkuea=h pUnz ’ks[kj] tEew d’kehj ds phQ+fefuLVj vkSj Hkkjr ds x`g ea=h vyhxsfj;u eqQ+rh ekSgEen lbZn] Hkkjr ds okbl izslhMsaV vkSj ,,e;w ds okbl pkalyj gkfen vUljh] lS;n gkfen] ulhe vgen] t+eh#nnhu ’kkg] dkuiqj ;wuhoflZVh dh ohlh uhfyek xqIrk] tkfe;k gennZ ;wuhoflZVh fnYyh ds ohlh fljkt gqlSu ¼vkbZ,,l½] chchlh czkWMdkLV ds tukZfyLV ekdZ Vqyh] dsUnzh; xqg jkT; ea=h Jhizdk’k tk;loky] bade VSDl dfe’kuj Mk0 ekSgEen v’kjQ ¼vycjdkr xzqi vkWQ+ baLVhV;w’ku] vyhx<+½] ;wih ds Mhthih jg pqds fjt+oku vgen] tt ulhe t+Snh] ,l ds ijk’kj vkbZ,,l] bjkt+ esfMdky dkfyt ds Q+kmaMj vkSj ,,e;w ds izksQ+sslj esgnh glu] ok;j pSuy dh tukZfyLV vkfjQ+k [k+kue] dkuiqj dh eS;j izehyk ikaMs] lqfize dksVZ ds ,MoksdV tSM ds Q+St+ku] esEcj vkQ+ ikfyZ;kesaV vnhc HkkbZ ox+Sjk tSlh ukeoj gfLra;ka lj lS;n vgen [k+ka ds rkyheh fe’ku dks dkuiqj vkdj voke dks jks’kukl djk pqds gSaA

,,e;w LVwMsaVl ;wfu;u esa okbl izslhMsaV iksLV ij juj jgs vcqy Q+jkg ’kkt+yh us dgk fd ejgwe b’kjr fQ+jkst+ esjs okfyn lkgc ds nksLr FksA oksg mnwZ t+cku dks Q+jksx+ nsrs FksA ,d ckj esjs lger dgus ij Vksdrs gq, dgk fd blrjg rks ,,e;w dh cnukeh gksxhA vkidks eqRrfQ+d+ dguk pkfg;s vxj vki lyhd+s ls lgh ryQ+Q+ql ds lkFk mnwZ esa viuh rd+jhj ugha djksxs rks oksg fny o fnekx+ dks dSls Nq,xhA

vQ+lksl! vkt lhfu;j vyhxsfj;u gksa ;k vlkrt+k] LVwMsaVl dks ekfnjs nlZxkg dh fjok;kr dks VwVrs gq, ns[krs jgrs gSa exj mUgsa Vksdus okyk dksbZ ugha\

,lksfl;s’ku gkt+k ds tksbaV lsdzsVªh vgen dyhe us rhuks ejgwehu ds daMksySal eSlst i<+dj lquk;sA

vkf[k+j esa Mk0 vkt+e ehj us dgk fd ge vius ejgwe cqt+qxZ vksYM cksbt+ gt+jkr dh txg rks ugha Hkj ldrs] mUgsa lcls vPNh f[k+jkts vd+hnr ;g gksxh fd muds fd;s dkeksa dks vkxs c<k,a vkSj bl oD+r  d+qjku i<+ +dj c[+’ksaA

lc us d+qjku i<+dj mudks tUurs fQjnkSl esa ntkZr cqyan djus dh nqvk dhA muds okjlhu vgfy;k vk;’kk lkfgck] csVk unhe] vj’kh]  uosn] Q+jgk] vCnqYykg HkkbZ l;kuk esa lhfu;j ekslV vksYM cksbt+ cnjmy blyke] e’kdwj my blyke] vyhx<+ esa izksQ+slj ukfnj vyh [k+ku] dkuiqj esa gh vgfr’kke my blyke vkSj [k+kunku ds reke gt+jkr vkSj #Q+kd+k dks lczs tehy vrk djus dh nqvk dhA

bl ekSd+s ij ,,e;w vkYM cksbt+ ,lkfl;s’ku&Mk0 vkt+e ehj] vgen dyhe] Mk0 elwn vgen] [k+kfyn elwn] ’kknkc [k+ku] ft+;kmjZc] rkSQ+hd+ vgen] ekSgEen okfgn gqlSu] Mk0 uw#y vehu] gqlSu oghn] bejku vgen] ekSgEen ;klhu] [k+qlu LVwMsUV yhMj ’kgt+kn vkye cuhZ] ekft+u gqlSu t+Snh] vcqy Q+jkg ’kkt++yh] vt+ht+ vgen fQ+jkst+] lS;n bejku gqlSu] rlOoqj teky] ekSgEEn ckcj] vgfr’kke vyh [k+ku]  ekSgEen ’kq,c] ekSgEen ukft+e] ekSgEen vkfjQ+] v;ku tyhl] ekSgEen lqgSy] jbZl vgen] vQ+lkj vgen] rkSd+hj ’ksjokuh] ,l0,u0 gSnj] bejku vgen] Mk0 lyeku vgen oxSjk] vkWfQ+l bapktZ bljkjmy gd vkSj LVkQ+ ekStwn jgsA +  

No comments:

Popular Posts