Wednesday, March 31, 2021

HOLI MUBARAK----by SEWA TRUST FAMILY

 

HO

Holi ke tyohar ka matlab hai ki Hindustan ki Ganga Jamuni tehzeeb, Habbul watani minal Eeman, Bhaichara, Aman w Aman, Pyar Mohabbat, Anekta mein Ekta. har Rang ke phool apni apni Khushboo se Hindustan roopi Chaman ko mehkate Rahen. Agar desh mein sirf ek hi rang ke phool khilaen jaen aur doosre Tamam rang ke phool khilne se roke jaen to Chaman ki khoobsoorti qayam n reh sakegi. Modi ji ko Sab ka Saath SabkaVikas aur sabka Vishwas ke tehat Musalmanon ko bhi har Mantralon mein nokrian dene ka Aadesh dena chahiye, Musalmanon ki ghareebi, berozgari, unhen Taleem, Sehat aur Maan w Samman dekar unki Taraqqi karni chahiye. Yad rahe ki kisi bhi mazhab, Zaat Biradri (Muslim ho ya koi aur) ki barabar taraqqi ke baghair Bharat taraqqi nahin kar sakta hai. Developed country nahin ban sakta hai.

gksyh ,d ,Slk xaxk tequh R;kSgkj gS ftls fgUnw eqfLye lc feydj eukrs gSaA eqx+fy;k gdqer esa ckn’kkg cM+s vgfreke ds lkFk R;kSgkj eukrs FksA

ut+hj vdcjkcknh us dgk gS fd

dksbZ rks jax fNM+drk gS] dksbZ gksyh xkrk gS]

tks [k+kyh jgrk gS oksg gksyh ns[kus vkrk gSAA  

xqyt++kj f[kys gksa ifj;ksa ds vkSj etfyl dh rS;kjh gks]

diM+ksa ij gj jax dh NhaVksa ls [k+q’k jax vtc xqydkjh gksAA

eqag yky] xqykch vka[ksa] gksa vkSj gkFkksa esa fipdkjh gks]

bl jax Hkjh fipdkjh dks maxfy;ksa ij rd dj ekjh gksA

gksyh ds uke ij ehj rd+h ehj ¼1722&1810½ us viuh eluoh esa vius fnYyh NksM+dj y[kum igqapus dk ft+dz fd;k gSA mUgksaus vkflQ mnnksyk ds nkSj 1775&1795 esa y[kum esa D+;ke fd;k mUgksaus dgk gS fd&

gksyh [ksyk vkflQ+ mnnkSyk ot+hj]

jax lkSgcr gS vtc gSa [k+qnZ o ihjAA

ehj dh nqljh eluoh dk uke gS ^^lkd++hukek gksyh^^ ml esa ehj dh csckd+h vkSj vk+t+kn ’kk;jh dk [k+qyklk feyrk gSA

xkS’k dks gkS’k ds Vd [kksy ds lqu ’kkSj tgka]

lc dh vkokt+ ds ijns esa lq[k+ulkt+ gS ,dAA

igys gksyh Vslw ds Q+wyksa dks ikuh esa fHkxksa dj ihys jax ls [ksyk tkrk FkkA exj vc rks IykfLd iSaV] dhpM+ Qsad dj uqd+lku igqapk;k tkrk gSA ukstoku yM+fd;ksa ls NsM+ NkM+ dh tkrh gSA

gj pkSgkjs ij lkewfgd ugha gj t+kr&fcjknjh vyx vyx gksyh tykrs gSaA dSls fnyksa ls fnyksa dks tksM+us okyh gksyh euk;h tk;sxhA

esjs nksLr x+qyke jCckuh e’kojk ns jgs Fks fd gksyh tyus dh txg lM+d VwwV tkrh gSA vxj gksyh tykus okyh txg ij igys ls gh jsr Mky fn;k tk;s rks lM+d ugha VwVsxhA

 

No comments:

Popular Posts