Wednesday, March 31, 2021

Qamar Jalalabadi

 
e'kgwj 'kk;j&d+ej tykykcknh

dj yqaxk tek nkSyr o t+j mlds ckn D;k]
ys yqaxk ’kkunkj lk ?kj mlds ckn D;k\
e; dh ryc tks gksxh rks cu tkmaxk eSa fjUn]
dj yqaxk e;dnksa dk lQ+j mlds ckn D;k\
gksxk tks ’kkSd+ gqLu ls jkt+ks fu;kt+ dk]
dj yqaxk xSlqvksa esa lgj mlds ckn D;k\
’ksjks lq[k+u dh [k+qc ltkmaxk egfQ+ysa]
nqfu;k esa gksxk uke exj mlds ckn D;k\
ekSt vk;sxh rks lkjs tgka dh d#a eSa lSj]
okil ogh iqjkuk uxj mlds ckn D;k \
,d jkst+ ekSr t+hLr dk nj [kV[kVk;sxh]
cq> tk;sxk fpjkx+s d+ej mlds ckn D;k\
mVBh Fkh [k+kd] [k+kd+ ls fey tk;sxh ogha]

fQj mlds ckn fdl dks [k+cj mlds ckn D;k

No comments:

Popular Posts