Thursday, September 21, 2023

NAAT COMPTITION AT AMU OLD BOY'S (ALUMNI) ASS0CIATION

 

Ukkr dEiVh”ku esa fgck lkfcj us vOoy eqd+ke gkfly fd;k

fgck lkfcj&lhfu;j lsdsaMjh Ldwy xYlZ] , ,e ;w vyhx<+

gqt+SQ+k jkf’kn&flVh baVj dkfyt] , ,e ;w vyhx<+

ekSgEen eqnhQ&vk;’kk rjhu baVj dkfyt, vuwi'kgj jksM vyhx<+

 dalksdyhMs’ku izkbt+

;klehu vgenh fot+qvyh pSysaTM Ldwy] ,,e;w vyhx<+

’kkghu vyh&vy cjdkr lhfu;j ldsaMjh Ldwy] vyhx<+

eqLdku t++ghj&,,e;w xYlZ gkbZ Ldwy ,,e;w vyhx<+


eqdEey fjiksVZ dy if<+;sxkANo comments:

Popular Posts